Leovet Power Phaser flugspray 2,5 L i korthet:


 • Fliegenspray Nachfüllkanister
 • Stressfreie Weidegänge, Ausritte & Trainings im Freien
 • 7 Stunden Fernhaltewirkung
 • Perfekt abgestimmte Inhaltsstoffe
 • Gegen Bremsen, Fliegen, Zecken & Stechmücken
 • Dopingfrei / ADMR konform

Råd: Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning! Tillämpning av icke-professionella användare tillåten.

VARNING

GHS_02 GHS_07 

Leovet Power Phaser flugspray 2,5 L

Den enormt effektiva hästflugsprayen mot hästflugor, flugor, fästingar och alla myggor.

Power Phaser flugspray från Leovet garanterar effektiv repellering mot alla insekter i minst 7 timmar. Hästturer, utomhusträning och betespromenader är stressfria med Leovet Power Phaser flugavvisande spray, även under de varma årstiderna. Den långa verkningstiden för hästfly- och flugmedel för hästar uppnås genom optimalt balanserade ingredienser. Svettningseffekten minskas avsevärt på grund av vidhäftningen till pälsen. Power Phaser-sprayen mot flugor testades av det schweiziska tropiska institutet och den effektiva verkningstiden bekräftades vara över 7 timmar.

Flugskyddet för hästar är ADMR-kompatibelt/dopingfritt och därför även tillåtet i tävlingssammanhang.

Observera: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning för att använda biocider på ett säkert sätt.

Översikt:

 • Pålitlig insektsspray påfyllningsbehållare 2500 ml
 • För påfyllning av Leovet Power Phaser fluga sprayflaska
 • Optimal effekt tack vare perfekt balanserade ingredienser
 • Möjliggör stressfria betespromenader, ridturer och träningspass.
 • Svettningseffekten är betydligt minskad
 • 7 timmars effektivitet
 • Testad av det schweiziska tropiska institutet
 • ADMR-kompatibel / dopingfri - kan även användas vid turneringar
 • Innehåll: 2500 ml

Leveransomfattning:

1x Leovet Power Phaser flugspray burk 2500 ml

Information om biocider:

Användarinformation!

Trots vårt noggranna arbete kan det inte uteslutas att det ibland förekommer avvikelser i produktbeskrivningen eller artikelbeskrivningen. För att undvika skador måste den aktuella produktbeskrivningen eller bruksanvisningen, som bifogas varje levererad produkt, följas. De beskrivningar som publiceras i vår webbutik är endast för kortfattad information och gör inte anspråk på att vara fullständiga eller 100 % uppdaterade. I enlighet med växtskyddslagen får denna produkt endast användas eller appliceras i enlighet med bruksanvisningen. Användning av icke-professionella användare är tillåten.

Faroangivelser:

Signalord: VARNING

GHS_02 GHS_07

 • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Sicherheitshinweise:

 • P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P261: Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P403/P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P405: Förvaras inlåst.
 • P501: Släng innehållet/behållaren till en lämplig återvinnings- eller avfallshanteringsanläggning.
Tillverkare "leovet"

Leovet - effektiv hästvård på högsta nivå

Med de innovativa produkterna från Leovet får du mer hälsa för hästen och mindre arbete för ryttaren, det har alltid varit Tanken. Hästvårdsprodukterna utvecklas och tillverkas på Leovets anläggning i Lahnau (DE). Kontinuerliga kvalitetskontroller i vårt eget laboratorium säkerställer att de håller en konstant hög Standard. Vi kan uppnå detta tack vare att personalen och den tekniska utrustningen i vårt laboratorium alltid ligger i framkant när det gäller teknik och Vetenskap.

Leovet erbjuder hovvårdsprodukter, specialvårdsprodukter för speciella raser, effektiva medel mot hästflugor, basprodukter för en välskött päls och rent långhår, artiklar för återhämtning och välbefinnande samt lädervårdtillbehör för sadel och Brynja. Det stora sortimentet omfattar för närvarande ca 60 produkter för många olika behov och är känt och populärt i hela Europa.

Djurart: Häst

0 från 0 omdömen

Lämna gärna ett omdöme!

Dela din upplevelse av produkten med andra kunder.


%
Leovet Power Phaser flugspray 550 ml
Leovet Power Phaser flugspray 550 mlDen absolut effektiva flugsprayen mot alla insekter för häst och ryttare.Power Phaser flugspray från Leovet garanterar absolut repellering mot hästflugor, flugor, fästingar och alla myggor i minst 7 timmar. Med Leovet Power Phaser Fly Spray kan du återigen rida, träna utomhus och gå på bete utan stress, även under de varmare årstiderna.Den långa verkningstiden för flugmedel för hästar uppnås tack vare perfekt samordnade ingredienser. Svettningseffekten minskas avsevärt tack vare den optimala vidhäftningen. Power Phaser flugspray har testats av det schweiziska tropiska institutet och den effektiva verkningstiden har bekräftats vara över 7 timmar.Flugskyddet för hästar uppfyller ADMR-kraven och är därför även tillåtet vid tävlingar.Observera: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning för att använda biocider på ett säkert sätt.Översikt:Pålitligt insektsskydd för häst och ryttareOptimal effekt tack vare perfekt balanserade ingredienserStressfria betespromenader, ridturer och träningspass möjliggörs.Idealisk vidhäftningsstyrka - svettningseffekten minskas avsevärt7 timmars avvisande effektTestad av det schweiziska tropiska institutetDopingfri / ADMR-kompatibel - kan även användas vid turneringarLeveransomfattning:1x Leovet Power Phaser flugspray 550 mlInformation om biocider:Användarinformation!Trots vårt noggranna arbete kan det inte uteslutas att det ibland förekommer avvikelser i produktbeskrivningen eller artikelbeskrivningen. För att undvika skador måste den aktuella produktbeskrivningen eller bruksanvisningen, som bifogas varje levererad produkt, följas. De beskrivningar som publiceras i vår webbutik är endast för kortfattad information och gör inte anspråk på att vara fullständiga eller 100 % uppdaterade. I enlighet med växtskyddslagen får denna produkt endast användas eller appliceras i enlighet med bruksanvisningen. Användning av icke-professionella användare är tillåten.Faroangivelser:Signalord: VARNING H226: Brandfarlig vätska och ånga.H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.H336: Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade områdetH412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Säkerhetsinstruktioner:P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P102: Förvaras oåtkomligt för barn.P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.P261: Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.P403/P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.P405: Förvaras inlåst.P501: Släng innehållet/behållaren till en lämplig återvinnings- eller avfallshanteringsanläggning

Innehåll: 0.55 Liter (442,42 kr* / 1 Liter)

243,33 kr* 277,64 kr*
st.