Allmänna villkor och kundinformation

 1. Omfattning
 2. Avslutande av kontraktet
 3. Priser och betalningsvillkor
 4. Leverans- och fraktvillkor
 5. Ångerrätt
 6. Behållande av äganderätten
 7. Ansvar för defekter
 8. Frigivning av intrång
 9. Inlösen av presentkort
 10. Inlösen av rabattkuponger
 11. Tillämplig lagstiftning
 12. Jurisdiction
 13. Information on online dispute resolution

1. Omfattning

 

1.1. Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från "Rehrl Handels GmbH" (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") ) ingår med säljaren om de varor som säljaren erbjuder i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs, om inget annat avtalats.

1.2. Dessa villkor gäller på motsvarande sätt för köp av kuponger, om och i den mån inget annat uttryckligen regleras.

1.3. En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen varken är kommersiellt eller egenföretagande.

1.4. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett rättsligt partnerskap som vid ingående av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. Slutande av kontraktet

 

2.1. Presentationen av varorna, särskilt i webbutiken, utgör inte ett bindande erbjudande från säljaren.

2.2. Först placerar kunden de valda varorna i kundvagnen. I det efterföljande steget inleds beställningsprocessen, där alla uppgifter som krävs för orderbehandlingen registreras. I slutet av beställningsprocessen visas en sammanfattning av beställnings- och avtalsuppgifterna. Först när dessa beställnings- och avtalsuppgifter har bekräftats genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen, lämnar kunden ett bindande erbjudande om att köpa de varor som finns i kundvagnen.

2.3. Säljaren accepterar kundens erbjudande genom följande möjliga alternativ:

Skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) eller
Begäran om betalning till kunden efter att ha lagt beställningen, eller
Leverans av de beställda varorna.
Det första alternativet som förekommer är avgörande för tidpunkten för accept.

Tiden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickades. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden utgör detta ett avslag på erbjudandet. Kunden är då inte längre bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4. Texten till det avtal som ingåtts mellan säljaren och kunden sparas av säljaren. Avtalstexten sparas i säljarens interna system. Kunden kan när som helst ta del av de allmänna villkoren på denna sida. Beställningsuppgifterna, avbeställningsreglerna och de allmänna villkoren skickas till kunden via e-post. Efter att ha slutfört beställningen kan kunden kostnadsfritt få tillgång till avtalstexten via sin kundinloggning, förutsatt att han eller hon har öppnat ett kundkonto.

2.5. Alla gjorda inmatningar visas innan beställningsknappen klickas och kan ses av kunden innan beställningen skickas och korrigeras genom att trycka på webbläsarens bakåtknapp eller de vanliga mus- och tangentbordsfunktionerna. Dessutom har kunden knappar för korrigeringar, om sådana finns, som är märkta i enlighet med detta.
2.6. Avtalsspråket är tyska.

2.7. Det är kundens ansvar att ange en korrekt e-postadress för kontakt och behandling av beställningen samt att ställa in filterfunktioner så att e-postmeddelanden som rör denna beställning kan levereras.

3. Priser och betalningsvillkor

 

3.1. De angivna priserna är slutpriser inklusive lagstadgad försäljningsskatt, om inget annat avtalats. Om ytterligare fraktkostnader tillkommer kan detta anges i produktbeskrivningen.

3.2. Om leveransen sker till ett land utanför EU kan ytterligare tullar, skatter eller avgifter behöva betalas av kunden till de tull- eller skattemyndigheter som är ansvariga där eller till banker. Kunden rekommenderas att kontrollera detaljerna med respektive institution eller myndighet innan beställning.

3.3. Kunden kan välja de betalningsmetoder som finns tillgängliga i nätbutiken.

3.4. Vid förskottsbetalning genom banköverföring förfaller betalningen till betalning omedelbart efter avtalets ingående, om inget annat avtalats.

3.5. Vid betalning via "PayPal" behandlas betalningen via PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Paypals användarvillkor gäller för detta. Dessa kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

 

4. Leverans- och fraktvillkor

 

4.1. Varorna levereras per post till den leveransadress som kunden angett. Med avvikelse från detta är vid betalning via PayPal den leveransadress som kunden lagrat vid betalningstillfället avgörande.

4.2. Om säljaren ådrar sig extra kostnader på grund av angivandet av en felaktig leveransadress eller felaktiga adressuppgifter eller andra omständigheter som leder till att leveransen är omöjlig, ska dessa ersättas av kunden, såvida han inte har den Felaktig uppgift eller omöjlighet som inte kan hållas ansvarig. Detsamma gäller om kunden tillfälligtvis var förhindrad att ta emot tjänsten, såvida inte säljaren i förväg i tillräcklig utsträckning hade informerat honom om tjänsten. Undantagna från denna reglering är leveranskostnaderna om kunden faktiskt har utnyttjat sin ångerrätt. Här återstår det med den lagliga eller den reglering som säljaren gjort.

4.3. Om hämtning har avtalats, informeras kunden av säljaren om att de varor som han har beställt är klara för hämtning. Efter att ha mottagit detta e-postmeddelande kan kunden hämta varorna på säljarens säte eller på en överenskommen plats efter samråd med säljaren. I detta fall tillkommer inga fraktkostnader.

4.4. Vouchers ges till kunden i följande form:

per e-post.
via nedladdning
per post
5. Ångerrätt
5.1. Om kunden är en konsument har han eller hon en ångerrätt.

5.2. Säljarens avbeställningsregler gäller för ångerrätten.

6. Retention of title

 

Om säljaren betalar i förskott förblir varorna säljarens egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7. Ansvar för defekter

 

7.1. När det gäller garantin gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel, om inte annat överenskommits i dessa allmänna villkor.

7.2. Kunden uppmanas att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Underlåtenhet att följa detta påverkar inte kundens lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter.

 

8. Frigörande av intrång från tredje part

 

Om säljaren avtalsmässigt förbinder sig att ge kunden&rszlig; Om kunden, utöver leveransen av varorna, även är skyldig att bearbeta varorna enligt kundens specifika specifikationer, måste kunden se till att det innehåll som tillhandahålls säljaren för detta ändamål inte kränker tredje parts rättigheter. De avtalsslutande parterna är överens om att kunden ska hålla säljaren skadeslös för tredje parts anspråk i detta sammanhang, såvida han inte är ansvarig för intrånget. Skadeståndet omfattar även övertagande av rimliga kostnader för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och advokatkostnader i lagstadgat belopp. Kunden är skyldig att omedelbart, fullständigt och sanningsenligt informera säljaren i händelse av ett anspråk från tredje part. att tillhandahålla all information som är nödvändig för prövning av anspråken och ett försvar.

9. Redeeming gift vouchers

 

9.1. Kuponger som har köpts via säljarens webbutik ("presentkort") kan också endast lösas in i säljarens webbutik.

9.2. Presentkuponger och återstående saldon av presentkuponger kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Eventuellt återstående tillgodohavande krediteras kundens kupongkonto senast på förfallodagen.

9.3. Presentkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande inlösen sker inte.

9.4. Endast ett presentkort kan lösas in per beställning. Det är inte möjligt att lösa in flera presentkort i en och samma beställning.

9.5. Presentkort kan endast lösas in för köp av varor.
Köp av ytterligare presentkort kan inte betalas med ett presentkort.

9.6. Om värdet av ett presentkort inte räcker till för att betala respektive beställning kan ett av de andra erbjudna betalningsmetoderna användas för att reglera skillnaden.

9.7. Kredit på presentkort betalas inte ut och ger ingen ränta.

9.8. Presentkuponger är i allmänhet överförbara.
Säljaren kan betala den kund som löser in respektive presentkort med befriande verkan. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares bristande behörighet, oförmåga eller obehörighet.

 

10. Inlösning av kampanjkuponger

 

10.1. Kuponger som säljaren ger gratis som en del av (reklam)kampanjer med en viss giltighetstid och som kunden inte kan köpa ("kampanjkuponger") är endast tillgängliga i säljarens onlinebutik och kan endast lösas in inom den period som säljaren har angett.

10.2. Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen.
De specifika begränsningarna finns på kampanjkupongen.

10.3. Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen avslutas. Efterföljande fakturering sker inte.

10.4. Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning. Det är inte möjligt att lösa in flera kampanjkuponger i en och samma beställning.

10.5. Varuvärdet för respektive beställning måste nå upp till minst beloppet för kampanjkupongen. Eventuellt återstående kreditbelopp kommer inte att återbetalas av säljaren.

10.6. Om värdet av en kampanjkupong inte räcker till för att betala respektive beställning kan en av de andra erbjudna betalningsmetoderna användas för att reglera skillnaden.

10.7. Krediten för en kampanjkupong kommer varken att betalas ut eller betalas ränta.

10.8. Kampanjkupongen återbetalas inte heller om kunden inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen.

10.9. Kampanjkuponger är i allmänhet överförbara. Säljaren kan betala med befriande verkan till den kund som löser in respektive presentkort. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares bristande behörighet, oförmåga eller bristande behörighet.

 

11. Tillämplig lagstiftning

 

Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller, med undantag för de lagar som gäller för internationella köp av lös egendom. De lagstadgade bestämmelser som begränsar lagvalet och tillämpningen av tvingande bestämmelser, särskilt i det land där kunden har sin vanliga vistelseort som konsument, förblir oförändrade.

12. Behörighet

 

Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är den exklusiva behörighetsorten för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal säljarens affärsverksamhet.

Om kunden är baserad utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium är säljarens affärsställe exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om detta avtal eller anspråk som uppstår i samband med detta avtal kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

Säljaren har dock i ovannämnda fall även rätt att överklaga till domstolen vid kundens säte.

 

13. Information om tvistlösning online

 

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online finns på Internet under följande länk: https ://ec.europa.eu/odr Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.