Leovet DEET Phaser flugspray 2,5 L i korthet:


 • Superskydd mot alla bitande insekter
 • Effektiv vid träning och på bete
 • Aktiv ingrediens DEET
 • Luktskydd från citron
 • Med solskydd (UV-A + UV-B)
 • Dopingfri / ADMR-kompatibel

Råd: Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning! Tillämpning av icke-professionella användare tillåten.

VARNING

GHS_02 GHS_07 

Leovet DEET Phaser flugspray 2,5 L

Skydda hästarna effektivt mot skadedjur, insektsmedel DEET gör det möjligt.

Den nya DEET Phaser-fluensprayen från Leovet är det optimala skyddet mot alla bitande insekter. Sprayen skyddar hästar med den aktiva ingrediensen DEET (N,N-diethyl-m-toluamid). Det anses vara den gyllene standarden bland aktiva substanser mot myggor och rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).

Leovet DEET Phaser flugspray förhindrar också kroppslukt som orsakas av bakteriell nedbrytning vid svettning. Denna lukt lockar nämligen till sig insekter. Den nya DEET Phaser-fluensprayen för hästar har däremot en luktdämpande effekt som kommer från citron.

Förutom den insektsavstötande effekten ger sprayet mot hästflugor solskydd (UV-A och UV-B). Det är särskilt viktigt på ryggen, krupp och svansen, eftersom UV-strålningen här kan tränga in i huden.

Erfarenheterna från Deet Phaser visar att flugavgiftsprayen har en långvarig och effektiv effekt - både under träning och vid betesgång.

Observera: För att använda biocider på ett säkert sätt ska du läsa etiketten och produktinformationen innan du använder dem.

Översikt:

 • Leovet DEET Phaser Fly Spray Refill Canisters
 • Perfekt skydd mot alla bitande insekter
 • Effektiv vid träning och på bete
 • Aktiv ingrediens DEET rekommenderas av WHO
 • Lemon luktskydd
 • Med solskydd (UV-A + UV-B)
 • Dopingfri / ADMR-kompatibel

Leveransomfattning:

1x Leovet DEET Phaser flugspray 2,5 L

Information om biocider:

Användarinformation!

Trots vårt noggranna arbete kan det inte uteslutas att det ibland förekommer avvikelser i produktbeskrivningen eller artikelbeskrivningen. För att undvika skador måste den aktuella produktbeskrivningen eller bruksanvisningen, som bifogas varje levererad produkt, följas. De beskrivningar som publiceras i vår webbutik är endast för kortfattad information och gör inte anspråk på att vara fullständiga eller 100 % uppdaterade. I enlighet med växtskyddslagen får denna produkt endast användas eller appliceras i enlighet med bruksanvisningen. Användning av icke-professionella användare är tillåten.

Faroangivelser:

Signalord: VARNING

GHS_02 GHS_07

 • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315: Irriterar huden.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsinstruktioner:

 • P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
 • P501: Släng innehållet/behållaren till en lämplig återvinnings- eller avfallshanteringsanläggning.
Tillverkare "leovet"

Leovet - effektiv hästvård på högsta nivå

Med de innovativa produkterna från Leovet får du mer hälsa för hästen och mindre arbete för ryttaren, det har alltid varit Tanken. Hästvårdsprodukterna utvecklas och tillverkas på Leovets anläggning i Lahnau (DE). Kontinuerliga kvalitetskontroller i vårt eget laboratorium säkerställer att de håller en konstant hög Standard. Vi kan uppnå detta tack vare att personalen och den tekniska utrustningen i vårt laboratorium alltid ligger i framkant när det gäller teknik och Vetenskap.

Leovet erbjuder hovvårdsprodukter, specialvårdsprodukter för speciella raser, effektiva medel mot hästflugor, basprodukter för en välskött päls och rent långhår, artiklar för återhämtning och välbefinnande samt lädervårdtillbehör för sadel och Brynja. Det stora sortimentet omfattar för närvarande ca 60 produkter för många olika behov och är känt och populärt i hela Europa.

Egenskaper: UV-skydd
Djurart: Häst

0 från 0 omdömen

Lämna gärna ett omdöme!

Dela din upplevelse av produkten med andra kunder.