RatStop DF Cereal 25 råttgift 3kg i korthet:


 • För effektiv bekämpning av råttor och möss
 • Färskt bete av vetekärnor, färdigt att använda
 • För användning inomhus och utomhus
 • Fungerar tillförlitligt och varaktigt
 • Difenakum 0,0025%
 • Uppmärksamhet: Leverans är endast möjlig till följande länder: AUT, GER

Råd: Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning! Tillämpning av icke-professionella användare tillåts.

VARNING

GHS_08 

Produktinformation

RatStop DF Cereal 25 Råttbete 3 kg - högeffektivt bete av vete för inomhus- och utomhusbruk.

RatStop DF Cereal 25 är ett mycket attraktivt bete av vete för effektiv bekämpning av råttor och möss inomhus och utomhus. Råttgiftet har en pålitlig och varaktig effekt. Alla produkter innehåller bitterämnen för att förhindra att icke-målorganismer (t.ex. barn) får i sig dem.

En överblick:

 • Producerad av utvalda vetesorter med hög attraktionskraft för skadliga gnagare.
 • Med den välkända aktiva ingrediensen difenacoum av andra generationen
 • Har en pålitlig och varaktig effekt

Användning:

 • Särskilt när det gäller spannmålsbete bör du vara medveten om att andra födokällor är svårare att nå.

Applicering av lockbete:

 • mot råttor ca 100 - 200 g / betesstation var 10 - 20 m.
 • mot husmöss ca 20 g / betesstation var 3 - 5 m.
 • Gnagarna dör efter 5-14 dagar av inre blödningar.

Aktiv ingrediens:

 • Difenakum 0,025 g/kg

Innehåll:

 • 3 kg

Leveransens omfattning:

1 x RatStop DF Cereal 25 råttbete 3 kg.

Riktlinjer för biocider Användarinformation:

Trots vårt noggranna arbete kan det inte uteslutas att det ibland förekommer avvikelser i produktbeskrivningen eller artikelbeskrivningen. För att undvika skador måste den aktuella produktbeskrivningen eller bruksanvisningen, som bifogas varje levererad artikel, följas. De beskrivningar som publiceras i vår webbshop är endast en kortfattad information och har inget krav på fullständighet och 100 % aktualitet. I enlighet med växtskyddslagen får denna produkt endast användas eller appliceras i enlighet med bruksanvisningen.

Anmärkning: Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Information om biocider:

Användarinformation!

Trots vårt noggranna arbete kan det inte uteslutas att det ibland förekommer avvikelser i produktbeskrivningen eller artikelbeskrivningen. För att undvika skador måste den aktuella produktbeskrivningen eller bruksanvisningen, som bifogas varje levererad produkt, följas. De beskrivningar som publiceras i vår webbutik är endast för kortfattad information och gör inte anspråk på att vara fullständiga eller 100 % uppdaterade. I enlighet med växtskyddslagen får denna produkt endast användas eller appliceras i enlighet med bruksanvisningen. Användning av icke-professionella användare är tillåten.

Faroangivelser:

Signalord: VARNING

GHS_08

 • H300: Dödligt vid förtäring.
 • H310: Dödligt vid hudkontakt.
 • H330: Dödligt vid inandning.
 • H360D: Kan skada barnet i livmodern.
 • H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
 • H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
 • H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsinstruktioner:

 • P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
 • P501: Släng innehållet/behållaren till en lämplig återvinnings- eller avfallshanteringsanläggning.
Egenskaper
Ursprung: EU
Djurart: Mus, Råtta
Data enligt tillverkare. Förbehåll för fel och ändringar.
Tillverkare "Cit"

Cit insektsskydd och skydd mot skadedjur

Cit står för effektiv och långvarig bekämpning av skadedjur för djur och Människor. Vad har flugor gemensamt med ett isberg? Du kan bara se 20 %! De resterande 80 procenten finns som ägg eller larver i avföring eller liknande platser, där de kan utvecklas till flugor på ett utmärkt Sätt. Därför är det viktigt att bekämpa insektsproblemet vid roten, Dvs. med Larverna. Larvaricider bör användas under hela Säsongen. Adulticiderna är riktade mot den vuxna flugan men också mot alla krypande och flygande insekter! Cit är utmärkt för att bekämpa fågelkvalster i små stallar, parasiter i stallar för kor och irriterande hästflugor hos Hästar. Här hittar du ett brett utbud av skadedjursprodukter från Cit.

6 från 6 omdömen

5 från 5 Stjärnor


100%

0%

0%

0%

0%


Lämna gärna ett omdöme!

Dela din upplevelse av produkten med andra kunder.


23 februari 2023 23:04

Très bien

Super se produit sa marche bien

29 december 2022 17:50

Empfehlenswert

Bin sehr zufrieden. Zeigt gute Wirkung und ist gut dosierbar. Wird gut angenommen.

11 oktober 2018 11:16

Da passiert nichts

Habe schon zwei Packungen ausgestreut, aber es passiert nichts! Es hilft nicht !

5 september 2019 00:54

Liebherr Hubert

Alles okay

25 november 2022 23:50

Hilft zuverlässig.

Man muss etwas Geduld haben und immer wieder nachlegen. Kann schon eine Woche dauern bis es wirkt. Es ist sehr gut wirksam und wird auch gut angenommen.

7 september 2021 18:43

Der Köder wirkt schnell

Das Produkt hält, was es verspricht!

Betesstation BlocBox plast
Betesstation BlocBox plast Den här robusta betesstationen i plast kan låsas med nyckel för att hålla betet säkert borta från barn och husdjur. Betesstationen är lämplig för korn, betesblock och betespasta. En överblick: Tillverkad av robust plastSäker tack vare det låsbara låsetFör betesblock, spannmålsbete och pastor Storlekar (LxBxH): Bora - för råttor inkl. vägghållare: 32,5 x 25,0 x 16,0 cmBeta - för råttor inkl. vägghållare: 22,5 x 18,5 x 9,5 cmAlpha - för råttor: 23,0 x 10,5 x 10,0 cmPeti - för möss: 12,5 x 9,5 x 4,5 cm Leveransens omfattning: 1x betesstation Blocbox plast

28,32 kr*
Behöver du hjälp?