Batterilagstiftning

Information om bortskaffande av batterier

Anvisning om bortskaffande av förbrukade batterier

Följande meddelande gäller för slutanvändare som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier: 

Kostnadsfri återlämning av förbrukade batterier

Batterier får inte slängas med hushållsavfallet. Du är enligt lag skyldig att lämna tillbaka förbrukade batterier så att de kan tas om hand på rätt sätt. Du kan lämna in använda batterier till en kommunal insamlingsplats eller till din lokala återförsäljare. Som distributör av batterier är vi också skyldiga att återta begagnade batterier, även om vår skyldighet att återta begagnade batterier är begränsad till de batterier som vi har eller har haft som nya batterier i vårt eget sortiment. Du kan därför antingen returnera begagnade batterier av ovan nämnda typ till oss med tillräckligt porto eller lämna in dem kostnadsfritt direkt till vårt leveranslager på följande adress:

Rehrl Handels GmbH
Gewerbestraße 31
5211 Lengau
Österrike

Batterisymbolernas betydelse

Batterierna är märkta med symbolen för en överkryssad soptunna. Denna symbol visar att batterier inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För batterier som innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver, mer än 0,002 massprocent kadmium eller mer än 0,004 massprocent bly finns det kemiska namnet på respektive förorening under soptunnans symbol - "Cd" står för kadmium, "Pb" för bly och "Hg" för kvicksilver.
Mülltonne Batteriehinweis