Agrarzone - Allmänna villkor

Allmänna villkor med kundinformation

 1. tillämpningsområde
 2. ingåendet av avtalet
 3. priser och betalningsvillkor
 4. leverans- och fraktvillkor
 5. rätt till återkallelse
 6. Förbehåll för äganderätten.
 7. Ansvar för fel.
 8. Skadestånd vid brott mot tredje parts rättigheter.
 9. Inlösen av presentkort.
 10. Inlösen av kampanjkuponger.
 11. Tillämplig lag.
 12. Plats för jurisdiktion.
 13. Information om de uppförandekoder som säljaren har anslutit sig till.
 14. information om tvistlösning online

1. Tillämpningsområde

1.1. Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från "Rehrl Handels GmbH" (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunden") ingår med säljaren om de varor som säljaren erbjuder i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är förbjudet om inte annat avtalats.

1.2. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på motsvarande sätt på köp av kuponger om och i den mån inget annat uttryckligen har avtalats.

1.3. En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet.

1.4. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. Slutande av kontraktet

2.1. Presentationen av varorna, särskilt i webbutiken, utgör inte ett bindande erbjudande från säljaren.

2.2. Först lägger kunden de valda varorna i kundvagnen. I följande steg börjar beställningsprocessen, där alla nödvändiga uppgifter för beställningsbehandlingen registreras.
I slutet av beställningsprocessen visas en sammanfattning av beställnings- och avtalsuppgifterna.
Först efter att ha bekräftat dessa beställnings- och avtalsuppgifter genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen ger kunden ett bindande erbjudande om att köpa de varor som finns i kundvagnen.

2.3. Säljaren godkänner kundens erbjudande genom följande möjliga alternativ:

- Skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post). 
eller .
- begära betalning av kunden efter att beställningen har gjorts 
eller .
- Leverans av de beställda varorna 
  
Avgörande för tidpunkten för godkännande är det första alternativet som inträffade.

Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta innebära att erbjudandet förkastas. Kunden är då inte längre bunden av sin avsiktsförklaring.2.4. Säljaren lagrar avtalstexten i det avtal som ingåtts mellan säljaren och kunden. Avtalstexten lagras i säljarens interna system. Kunden kan när som helst se de allmänna villkoren på denna sida. Beställningsuppgifterna, avbeställningsreglerna och de allmänna villkoren skickas till kunden via e-post. När beställningen har slutförts är avtalstexten tillgänglig för kunden kostnadsfritt via hans kundinloggning, förutsatt att han har öppnat ett kundkonto.


2.5 Alla inmatningar som görs visas innan du klickar på beställningsknappen och kan ses av kunden innan beställningen skickas och korrigeras genom att trycka på webbläsarens bakåtknapp eller med de vanliga mus- och tangentbordsfunktionerna. Dessutom har kunden tillgång till knappar för korrigering, om sådana finns, som är märkta i enlighet med detta.
 

2.6 Avtalsspråket är tyska.

2.7 Det är kundens ansvar att ange en korrekt e-postadress för kontakt och behandling av beställningen samt att ställa in filterfunktioner så att e-postmeddelanden som rör beställningen kan levereras.


3. Priser och betalningsvillkor

3.1. De angivna priserna är slutpriser inklusive lagstadgad mervärdesskatt, om inget annat avtalats.
Om ytterligare fraktkostnader tillkommer kan du läsa om detta i produktbeskrivningen.

3.2. Om leveransen sker till ett land utanför EU kan kunden behöva betala ytterligare tullar, skatter eller avgifter till de tull- eller skattemyndigheter som är ansvariga där eller till kreditinstitut.
Kunden rekommenderas att fråga respektive institutioner eller myndigheter om detaljerna innan beställningen görs.

3.3. Kunden kan välja de betalningsmetoder som finns tillgängliga i nätbutiken.

3.4. Vid förskottsbetalning genom banköverföring förfaller betalningen till betalning omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inget annat avtalats.

3.5. Om betalningen görs med PayPal kommer betalningen att behandlas av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal:s användarvillkor gäller. Dessa kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

4. Leverans- och fraktvillkor

4.1. Leverans av varor på fraktrutten sker till den leveransadress som kunden har angett. Vid betalning via PayPal är den leveransadress som kunden har lämnat in till PayPal vid betalningstillfället avgörande.

4.2. Om säljaren åsamkas extra kostnader på grund av att han eller hon har angett en felaktig leveransadress eller felaktiga adressuppgifter eller andra omständigheter som leder till att leveransen är omöjlig, ska dessa ersättas av kunden, såvida han eller hon inte är ansvarig för den felaktiga informationen eller omöjligheten. Detsamma gäller om kunden tillfälligtvis är förhindrad att ta emot tjänsten, såvida inte säljaren i rimlig tid i förväg har meddelat honom om tjänsten. Undantagna från denna reglering är kostnaderna för Hinsendung, om kunden har utnyttjat sin ångerrätt på ett effektivt sätt. Här är det fortfarande säljarens juridiska eller regelverk som gäller.


4.3.  Vid avtalad självhämtning informerar säljaren kunden om att de varor som han beställt är redo att hämtas. Efter att ha fått detta e-postmeddelande kan kunden hämta varorna på säljarens kontor eller på en överenskommen plats enligt överenskommelse med säljaren. I det här fallet uppstår inga fraktkostnader.

4.4. Kupongerna ges till kunden i följande form:

  • via e-post
  • genom nedladdning
  • per post


5. Rätt till ångerrätt

5.1 Om kunden är en konsument har han eller hon i allmänhet rätt till ångerrätt. 

5.2 Ångerrätten regleras av säljarens avbeställningspolicy.


6. Behållande av äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning förblir varorna säljarens egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7. Ansvar för fel

7.1. När det gäller garantin ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas, om inte annat överenskommits i dessa allmänna villkor.

7.2. Kunden uppmanas att klaga på levererade varor med uppenbara transportskador hos leverantören och informera säljaren om detta. Underlåtenhet att göra detta ska inte ha någon effekt på kundens lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för defekter.

8. Skadestånd vid intrång i tredje parts rättigheter

I den mån säljaren enligt avtalet är skyldig kunden, förutom att leverera varorna, även att bearbeta varorna i enlighet med vissa av kundens specifikationer, ska kunden se till att det innehåll som kunden tillhandahåller säljaren för detta ändamål inte kränker tredje parts rättigheter. De avtalsslutande parterna är överens om att kunden ska ersätta säljaren för krav från tredje part i detta sammanhang, såvida inte kunden inte är ansvarig för överträdelsen. Skadeståndet ska också omfatta övertagande av rimliga kostnader för nödvändigt rättsligt försvar, inklusive alla rättegångskostnader och advokatarvoden till det lagstadgade beloppet. I händelse av krav från tredje part är kunden skyldig att omedelbart, fullständigt och sanningsenligt ge säljaren all information som krävs för att undersöka kraven och för att försvara sig.

9. Inlösen av presentkort

9.1. Kuponger som har köpts via säljarens webbutik ("presentkort") kan också endast lösas in i säljarens webbutik.

9.2. Presentkort och resterande saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kortet köptes. Eventuella resterande belopp kommer att krediteras kundens presentkortskonto fram till utgångsdatumet.

9.3. Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen avslutas. Någon efterföljande inlösen sker inte.

9.4. Endast ett presentkort kan lösas in per beställning. Det är inte möjligt att lösa in flera presentkort i en och samma beställning.

9.5. Presentkort kan endast användas för att köpa varor.
Köp av ytterligare presentkort kan inte betalas med kupong.

9.6. Om värdet på ett presentkort inte räcker till för att betala beställningen kan du använda en av de andra betalningsmetoderna för att betala mellanskillnaden.

9.7 Krediteringar på presentkort betalas inte ut och ger ingen ränta.

9.8 Presentkort är i princip överförbara.
Säljaren kan göra betalningen med befrielse från betalning till kunden som löser in respektive presentkort. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare eventuellt är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ behörighet. 10. Inlösen av kampanjkuponger.

10.1 Kuponger som säljaren utfärdar gratis som en del av (kampanjer) med en viss giltighetstid och som kunden inte kan köpa ("kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den period som anges av säljaren.

10.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen.
Eventuella särskilda begränsningar finns på kampanjkupongen.

10.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det kommer inte att ske någon kvittning i efterhand.

10.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning. Det är inte möjligt att lösa in flera kampanjkuponger i en och samma beställning.

10.5 Varornas värde i respektive beställning måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

10.6 Om värdet av en kampanjkupong inte räcker till för att betala beställningen, kan en av de andra betalningsmetoderna användas för att betala skillnaden.

10.7 Krediten för en kampanjkupong betalas inte ut och ger inte heller ränta.

10.8 Kampanjkupongen återbetalas inte heller om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

10.9 Kampanjkuponger är i allmänhet överförbara. 
Säljaren kan göra betalningen med befriande verkan till kunden som löser in respektive presentkort. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare eventuellt är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ behörighet. 


11. Tillämplig lagstiftning

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas, med undantag för lagarna om internationella köp av lös egendom. 
De lagstadgade bestämmelserna om begränsning av lagvalet och om tillämpningen av tvingande bestämmelser, särskilt i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort som konsument, ska förbli oförändrade.

12. Plats för jurisdiktion

Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, är säljarens säte exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal.
Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om detta avtal eller anspråk som uppstår i samband med detta avtal kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.
I de ovannämnda fallen har säljaren dock också rätt att vända sig till domstolen på kundens verksamhetsställe.

13. Information om de uppförandekoder som säljaren har anslutit sig till

Säljaren har godkänt Trusted Shops GmbH:s uppförandekod, vars kriterier finns tillgängliga på http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
 

14 Information om tvistlösning online

EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns på följande länk:

https://ec.europa.eu/odr

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister.